Airports In Iran

Name

Alternate Name

ABADAN

 

ABUMUSA ISLAND

 

AGHAJARI

 

AHWAZ

 

ARAK

 

ARDABIL

 

ASALOEH

 

BADR AIR BASE

SEPAH AIR BASE

BAHREGAN

 

BAM

 

BANDAR ABBASS INTL

 

BANDAR LENGEH

 

BASTAK

 

BIRJAND

 

BISHE KOLA

 

BOJNORD

 

BUSHEHR

 

CHAH BAHAR

 

DAYRESTAN

 

DEZFUL

 

DOSHAN TAPPEH

 

ESFAHAN SHAHID BEHESHTI INTL

KHATAMI AB

FASA

 

FIRUZABAD

 

GACHSARAN

 

GARMCAR SW

 

GHALE MORGHI

 

GHAZVIN

 

GHAZVIN AZADI

 

GONBAD GHABUS

 

GORGAN

 

HAMADAN

 

HAMADAN MIL

 

HAVADARYA

BANDAR ABBASS NAS

HESA

 

ILAM

 

IMAM KHOMEINI INTL

AHMADABAD

IRAN SHAHR

 

JAHROM

 

JAM

 

JIROFT

SABZEVARAN

KALALEH

 

KASHAN

 

KERMAN

 

KHARK ISLAND

 

KHORAM ABAD

 

KHOY

QOTAR

KISH ISLAND

 

KUSHKE NOSRAT

 

LAMERD

 

LAR

 

LAVAN ISLAND

 

MAHMUDABAD

 

MAHSHAHR

 

MASHHAD INTL

SHAHID HASHEMI NEJAD INTL

MEHRABAD INTL

TEHRAN MEHRABAD INTL

MEHTAR KALATEH

 

NAIN MILITARY

 

NAJA

 

NOSHAHR

 

OMIDIYEH

 

PARSABADE MOGHAN

 

PAYAM

KARAJ

PERSIAN GULF AIRPORT

KHALIJE FARS

RAFSANJAN

 

RAMSAR

 

RASHT

 

SABZEVAR NATIONAL

 

SAHAND

 

SANANDAJ

 

SARAKHS

 

SARAVAN

SARAVAN NATIONAL

SARI DASHT E NAZ

 

SEMNAN NEW

 

SHAHID ASHRAFI ESFAHANI

KERMANSHAH

SHAHID ASYAEE

 

SHAHID VATAN POUR AIR BASE

ESFAHAN SHAHID VATAN POUR AIR BASE

SHAHRE KORD

 

SHAHROUD

 

SHIRAZ SHAHID DASTGHAIB INTL

TADAYON AB

SIRJAN

 

SIRRI ISLAND

 

TABAS

 

TABRIZ INTL

 

UROMIYEH

 

YASOUJ

 

YAZD SHAHID SADOOGHI

YAZD

ZABOL

 

ZAHEDAN INTL

 

ZANJAN